"trao-luu-sinh-con-thuan-tu-nhien" (Có 1 kết quả)

Hình thức sinh con thuận tự nhiên phản khoa học khiến người khởi xướng trên facebook có thể bị xử lý pháp luật

Bộ y tế đã vào cuộc và ban hành công văn gửi bộ TT- TT, gửi Ban tuyên giáo trung ương xem xét hình thức xử lý pháp luật với người khởi xướng sinh con thuận tự nhiên